REGULAMIN PROMOCJI „SUMMER SALE 2019”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Promocja pod nazwą „SUMMER SALE 2019” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).
1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „SUMMER SALE 2019”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
1.3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
1.4. Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji
2.1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 00:01, a zakończy w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepów online www.mango.pl , www.topshop.pl , www.dormeo.pl , www.delimano.pl , www.nutribullet.pl , www.walkmaxx.pl
2.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mango.pl , www.topshop.pl , www.dormeo.pl , www.delimano.pl , www.nutribullet.pl , www.walkmaxx.pl
2.3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji
3.1. Promocja obejmuje produkty dostępne w ofercie Organizatora. Oferta ważna w okresie trwania promocji lub do wyczerpania stanów magazynowych.
Promocja nie łączy się z innymi produktami rabatami, ofertami.
Lista produktów, które uczestniczą w promocji zawarta jest w poniższej tabeli:
Lista produktów

3.2. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.mango.pl , www.topshop.pl , www.dormeo.pl , www.delimano.pl , www.nutribullet.pl , www.walkmaxx.pl, w sklepach stacjonarnych Mango, a także za pośrednictwem infolinii oraz drogą SMS uprawniającą do zamówienia produktów na infolinii.
3.3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
3.4. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
3.5. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.
3.6. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
3.7. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji
4.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

  • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

5. Reklamacje
5.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „SUMMER SALE 2019” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.