Club 5*
0
0,00 zł
Losd fsdf sd
Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin konkursu „Które wybierzesz?”;

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Studio Moderna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181026, NIP 7822283192, REGON 63453004600000 o kapitale zakładowym w wysokości 4.088.000,00 PLN (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) (dalej „Organizator”).

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin"), dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/jeanetelife/, a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

5. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator (dalej może być również zwany „Sponsorem”).

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że Regulamin rozumie i akceptuje

7. Decydując się na dokonanie zgłoszenia konkursowego poprzez serwis Instagram, Uczestnik konkursu musi działać zgodnie z regulaminem serwisu www.instagram.com.

2. Cel i finansowanie Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu popularyzowania produktów marki Walkmaxx znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora

2. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu (w szczególności w serwisie społecznościowym: Instagram pod adresem https://www.instagram.com/jeanetelife/ (dalej „Strona Konkursowa”).

3. Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji Zadania Konkursowego, o którym mowa w §5 niniejszego Regulaminu

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

4. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od 30 lipca 2021 do 6 sierpnia 2021 roku do godziny 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

5. Zasady rozgrywania Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, tj.:

a) odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jaki kolor sneakersów Trend Knit wybierzesz (szary czy miętowy) i dlaczego w Czasie Trwania Konkursu (dalej: „Zadanie Konkursowe”);

b) opublikować odpowiedź na pytanie konkursowe pod postem konkursowym; (dalej łącznie wykonanie w/w czynności jako: „Zgłoszenie Konkursowe”).

2. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo.

3. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać oznaczeń ani nazw przedsiębiorców ani marek będących bezpośrednią konkurencją dla marki Walkmaxx (w tym wszelkie logotypy, znaki towarowe, nazwy handlowe przedsiębiorstw i produktów), ani znaków wodnych. Nie może ono również wspominać osób publicznych, ani wyrobów tytoniowych, ani napojów alkoholowych

4. W przypadku dokonania w Konkursie kilku Zgłoszeń Konkursowych o tej samej treści przez dwóch lub więcej różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie Konkursowe, które zostało dokonane wcześniej, przy czym za moment dokonania Zgłoszenia uważa się chwilę jego opublikowania na profilu marki Walkmaxx w portalu Instagram w komentarzu do posta konkursowego.

6. Nagrody

1. Nagrodą (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie są dwie pary sneakersów w wybranym kolorze Trend Knit o wartości 199,99 zł szt.

2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Do każdej nagrody rzeczowej wskazanej w § 6 ust. 1, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Laureatowi Konkursu.

7. Wyłonienie Laureatów oraz wydanie Nagród

1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, niezależna 3-osobowa Komisja Konkursowa wybierze 1 zwycięzcę. Zgłoszenia Konkursowe oceniane są pod kątem największej ilości wykonanych kroków spośród wszystkich Uczestników. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane, zwany jest dalej „Laureatem”.

2. W przeciągu 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu, w serwisie społecznościowym Instagram influencerki jeanetelife zostanie ogłoszony Laureat. Ogłoszenie zawierać będzie nazwę użytkownika w serwisie Instagram.

3. Laureaci, aby nabyć prawo do Nagrody oraz dla celów odprowadzenia podatku od nagród, zobowiązani są w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Organizatora informacji o wygranej przesłać na adres marta.uszynska-kongiel@studio-moderna.com wiadomość e-mail z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz dodatkowo numer PESEL w celu rozliczenia podatku dochodowego

4. Jeżeli pierwsza próba skontaktowania się z Laureatem, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, nie powiedzie się, wówczas Realizator w ciągu 2 dni roboczych ponowi kontakt z Uczestnikiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uczestnik może uzupełnić swoje dane, wymagane zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu, w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

5. Brak uzupełnienia w/w danych w dodatkowym terminie zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu, uważany jest za rezygnację z Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda przepada lub Organizator może zdecydować o przyznaniu jej innemu Uczestnikowi.

6. Nagroda zostanie wysłana za pomocą przesyłki kurierskiej za pokwitowaniem odbioru na koszt Organizatora. Wysyłka Nagrody odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Laureata konkursu wiadomości do Organizatora, będącej odpowiedzią na otrzymaną od Organizatora informację zgodnie z § 7 pkt 3 Regulaminu.

7. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu, Uczestnika, który:

a) postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, podejmował lub podejmuje próby wpływania w jakikolwiek inny sposób na wynik Konkursu,

b) wykorzystuje do udziału w Konkursie inny niż własny profil w serwisie www.instagram.com,

c) wykorzystuje do udziału w Konkursie utwory, do których nie posiada stosownych praw autorskich.

8. Nagranie Filmu przedstawiającego korzystanie z Nagrody

1. Laureat konkursu zobowiązuje się do nagrania filmu przedstawiającego Laureata konkursu korzystającego z Nagrody, zwany dalej „Filmem” i wysłania go do Organizatora w ciągu 7 dni od otrzymania Nagrody, za pośrednictwem Serwisu. Organizatorowi przysługuje prawo do żądania zwrotu nagrody w przypadku niedotrzymania zobowiązania Laureata konkursu wymienionego w ust. 1. Laureat konkursu wyraża zgodę na publikację jego Filmu oraz swojego wizerunku na Fanpage, wraz z imieniem i nazwiskiem. Poprzez wyrażenie zgody, o której mowa powyżej Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego wizerunku zamieszczonego na Filmie. Zgoda obejmuje publikację Filmu w całości lub we fragmentach bez ograniczeń przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu poprzez rozpowszechnianie Filmu. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku umieszczonego na Filmie przez Organizatora, a także upoważnione przez niego osoby w celach związanych z organizacją Konkursu. Powyższa zgoda odnosi się również do publikacji wizerunku w Internecie. Poprzez wyrażenie powyższej zgody, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń zarówno istniejących, jak i przyszłych, w tym zwłaszcza roszczeń o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ww. wizerunku/wizerunków na potrzeby określone powyżej. Wyrażenie zgody na publikację Filmu jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie

9. Komisja konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą niezależni przedstawiciele Organizatora.

2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagród Komisja konkursowa będzie się kierowała kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i estetyką publikowanych przez Uczestników Zgłoszeń.

10. Prawa własności intelektualnej

1. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego.

2. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także – że nie narusza żadnych praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy, powyższe zapewnienie Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) lub innych prawnie chronionych dóbr.

3. Jeżeli w ramach udziału w Konkursie Uczestnik stworzy utwór/utwory w rozumieniu prawa autorskiego i ww. utwór/utwory zostaną objęte Zgłoszeniem Konkursowym dokonanym przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, wówczas dokonanie takiego Zgłoszenia Konkursowego będzie równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z takiego utworu/takich utworów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na czas oznaczony 5 lat, a następnie - po upływie 5 lat – na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do:

a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych

b) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),

c) wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy

d) wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Sponsora,

e) wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania utworu/utworów objętych Zgłoszeniem konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, dla celów opisanych w pkt. a) – d) powyżej.

4. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich publikowanie, udostępnianie publiczne i wykorzystywanie przez Organizatora w każdy inny dozwolony na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu sposób bez obowiązku oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika jako autora takiego utworu/utworów.

5. Uzyskanie przez Organizatora w ramach licencji lub w ramach nabycia autorskich praw majątkowych praw do utworów objętych Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku ich wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

11. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) - na cele realizacji Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator, Studio Moderna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika Konkursu do Konkursu (akceptacja Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Publicznie dostępne dane osobowe Uczestnika w postaci nazwy jego profilu w serwisie Instagram, dokonanego przez niego Zgłoszenia Konkursowego oraz informacji o wygraniu nagrody w Konkursie mogą być również widoczne na profilu Organizatora przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia Konkursu.

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.

7. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich, poza sytuacją przetwarzania danych Uczestników przez serwis Instagram.

8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), firmie księgowej, oraz organom administracji oraz sądom na podstawie stosownych przepisów prawa.

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod dedykowanym adresem e-mail: RODO@studio-moderna.com.

12. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić na adres korespondencyjny Organizatora, tj. I Studio Moderna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

3. Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie trzech osób wybranych przez Organizatora

4. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania.

6. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego

13. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na http://bit.ly/Konkurs_Wakmaxx_Wakacje

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2021 roku

x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.