Club 5*
0
0,00 zł
Losd fsdf sd
Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin konkursu „Zabierz swoje WALKMAXX na spacer”

1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą „Zabierz swoje WALKMAXX na spacer” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Studio Moderna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181026, NIP 7822283192, REGON 63453004600000 o kapitale zakładowym w wysokości 4.088.000,00 PLN (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), (dalej „Organizator”).

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4. Fundatorem nagród jest Studio Moderna sp. z o.o

5. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na profilu Walkmaxx.pl prowadzonym w ramach internetowego serwisu społecznościowego Instagram® dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/walkmaxx.pl (zwanej dalej “Fanpage”) oraz na profilu Mango.pl oraz Stylizacje dostępnych pod adresem: https://www.instagram.com/mangoshop.pl/, https://www.instagram.com/stylizacje/. Regulamin Konkursu dostępny będzie pod adresem www.mango.pl/regulaminy

2. Czas trwania Konkursu

1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.07.2020 roku od godziny 00.00 i będzie trwać do 16.08.2020 roku do godziny 23.59.

2. Miejscem prowadzenia Konkursu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki: mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) (dalej „Kodeks Cywilny”), ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych na gruncie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, posiadają polskie obywatelstwo (dalej „Uczestnicy”).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, ani członkowie ich rodzin. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  • 1). posiadanie zweryfikowanego, spersonalizowanego oraz prawdziwego konta w serwisie internetowym Instagram® (dalej „Serwis”), zawierającego autentyczne dane właściwe dla Uczestnika;
  • 2). udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika działającego w ramach serwisu internetowego Instagram®;
  • 3). zakup butów Walkmaxx od 20 lipca 2020 roku oraz zachowanie paragonu (laureat będzie zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu butów w odpowiedzi na komentarz od Organizatora, o którym mowa w § 4 ust. 4 poniżej);
  • 4). opublikowanie w Serwisie zdjęcia, które weźmie udział w konkursie. Zdjęcie powinno przedstawiać buty Walkmaxx w miejscu, do którego Uczestnik udał się na spacer (dalej: „Zdjęcie”) i oznaczenie go @walkaxx.pl i @mangoshop.pl, a także @stylizacje (warunek konieczny) oraz „hashtagami”: #ZabierzWalkmaxxyNaSpacer (warunek konieczny), #NoszeWalkmaxxy, #RodzinaWalkmaxx oraz inne, zwykle stosowane w postach (opcjonalnie);
  • 5). zapoznanie się i zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją Konkursu, a także na publikację wizerunku oraz wizerunku osób trzecich (o ile są utrwalone na Zdjęciu), oraz zapewnienie, iż w przypadku Zdjęcia, na którym utrwalone zostały wizerunki osób trzecich dysponuje od odpowiednimi zgodami tych osób na ich rozpowszechnianie
  • 6). Publikacja zdjęcia konkursowego na Instagramie jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udostępnianie swojego zdjęcia na profilach instagramowych Walkmaxx.pl i Mangoshop.pl oraz na Facebooku Walkmaxx.pl i Mango.pl

4. Zasady przyznania nagrody w konkursie „Zabierz swoje WALKMAXX na spacer”

1. Zdjęcia opublikowane w Serwisie w ramach udziału w konkursie od dnia 20.07.2020 roku od godziny 00.00 do dnia 16.08.2020 roku do godziny 23:59 biorą udział w Konkursie.

2. Zdjęcia zebrane w sposób ww. zostają poddane bezstronnej ocenie przez powołaną przez Organizatora komisję jurorską (dalej: „Jury”), składającą się z 3 przedstawicieli Organizatora. Zadaniem Jury jest ocena Zdjęć na podstawie subiektywnej opinii członków Jury. Przy ocenie Zdjęcia Jury bierze pod uwagę kreatywność w doborze miejsca, w którym zostanie wykonane zdjęcie, dodatkowo Jury może brać pod uwagę także estetykę oraz wkład twórczy. Jury dokonuje oceny Zdjęć nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność oceny, Jury ma obowiązek wstrzymania się od oceny danego Zdjęcia. Laureatem zostaje autor jednego Zdjęcia, który sfotografuje buty Walkmaxx w najciekawszym miejscu (dalej: „Zwycięzca Konkursu”).

3. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony 18.08.2020 roku o godzinie 18.00 na Instagram „Walkmaxx” dostępny pod adresem https://www.instagram.com/walkmaxx.pl/.

4. Uczestnik, którego Zdjęcie otrzyma tytuł Zwycięzcy Konkursu, otrzyma wiadomość prywatną na Serwisie od Organizatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Nagroda

1. Zwycięzcy Konkursu przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 PLN (dalej:„Nagroda”).

2. Wraz z Nagrodą Organizator przekaże Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę̨ pieniężną w wysokości 11,11 % wartości brutto Nagrody. Od łącznej wartości nagrody Organizator potrąci kwotę̨ podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzi kwotę̨ podatku do właściwego urzędu skarbowego. Nagrody wydane zostaną̨ zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3. Nagroda zostaje wysłana za pomocą przelewu pocztowej za pokwitowaniem odbioru na koszt Organizatora. Wysyłka Nagrody odbędzie się w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania przez Zwycięzcę wiadomości do Organizatora, będącej odpowiedzią na wiadomość prywatną otrzymaną od Organizatora zgodnie z § 4 pkt 4 Regulaminu.

4.W przypadku dodatkowych pytań ze strony Organizatora, dotyczących wysyłki Nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości/komentarza od Organizatora

5. Nieprzekazanie przez Zwycięzcę jego danych określonych w Załączniku nr 2 w terminie wskazanym w Regulaminie oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników w tym Zwycięzcy Konkursu, w tym brak możliwości skontaktowania się z nimi lub przekazania Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeżeli ten nie podał prawdziwego adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda lub nie przekazał danych wskazanych w Regulaminie lub, gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne. W przypadku, gdy nagrodę główną uzyska osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej niezwłocznego zwrotu.

7. Zwycięzca nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.

8. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.

6. Publikacja nagrodzonego zdjęcia

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację jego Zdjęcia oraz swojego wizerunku (o ile jest umieszczone na Zdjęciu) na internetowym serwisie społecznościowym Instagram®: Walkmaxx.pl, oraz Mangoshop.pl, a także fanpage prowadzonych w ramach internetowych serwisach społecznościowych Facebook®: Walkmaxx oraz Mango.pl, wraz z następującymi danymi: nick, którym posługuje się Uczestnik w ramach Serwisu lub jego imię i nazwisko.

2. Poprzez wyrażenie zgody, o której mowa powyżej Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (o ile jest umieszczone na Zdjęciu) zamieszczonego na Zdjęciu. Zgoda obejmuje publikację Zdjęcia w całości lub we fragmentach bez ograniczeń przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu poprzez rozpowszechnianie Zdjęcia. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku (o ile jest umieszczony na Zdjęciu) umieszczonego na zdjęciu przez Organizatora, a także upoważnione przez niego osoby w celach związanych z organizacją Konkursu. Powyższa zgoda odnosi się również do publikacji wizerunku w Internecie. Poprzez wyrażenie powyższej zgody, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń zarówno istniejących, jak i przyszłych, w tym zwłaszcza roszczeń o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ww. wizerunku/wizerunków na potrzeby określone powyżej.

3. Wyrażenie zgody na publikację Zdjęcia jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie.

7. Licencja

1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi, bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia konkursowego i w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;

b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów

c) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,

d) wprowadzenie do sieci multimedialnych, w tym do Internetu i telefonii mobilnej,

e) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,

2.Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego zdjęciakonkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, w zakresie wskazanym w ust. 1

3. Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie z praw zależnych do nagrodzonego zdjęcia konkursowego oraz rozporządzanie nimi przez Organizatora, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, w tym na włączenie w całości lub w części – wedle wyboru Organizatora – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, audialnego lub też do połączenia z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1 lub inne włączenie lub połączenie z utworem lub innym dziełem nie będącym utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawie Autorskim.

4. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze Zdjęcia, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zdjęcia na stronie internetowej www.mango.pl, www.walkmaxx.pl, Fanpage oraz za inne przypadki publicznego udostępniania Zdjęcia.

5. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących im do Zdjęcia, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o których mowa powyżej Organizator obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika na podany przez Uczestnika adres i wezwać go do udziału w sprawie.

8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Studio Moderna Sp. z o.o.

2. Studio Moderna Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, którymi są nicki/imię i nazwisko Uczestników Konkursu, które są przez nich użytkowane w ramach korzystania z serwisu oraz adres e-mail. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika Konkursu jest jego zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażona Organizatorowi w odpowiedzi twierdzącej na komentarz stanowiący Załącznik nr 1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

3. W przypadku Zwycięzcy organizator dodatkowo przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, PESEL, e-mail. Celem przetwarzania tych danych osobowych jest wydanie Nagrody oraz dopełnienie obowiązków podatkowych. Podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych poprzez przesłanie Organizatorowi wiadomości, w której podadzą powyższe dane zgodnie z Załącznikiem nr 2.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do otrzymania Nagrody.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo do usunięcia danych, jednakże usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Konkursu oznacza wyłączenie Uczestnika z udziału w nim. Uczestnik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych.

6. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcą ich dane będą przechowywane nie dłużej niż przez trzyletni okres przedawnienia roszczeń, licząc od ostatniego zgłoszenia Uczestnika do Konkursu. W przypadku Zwycięzcy okres przechowywania jego danych będzie nie dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku, w którym wręczono mu Nagrodę. Organizator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Organizator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).

9. W celu prawidłowej realizacji Konkursu dane osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania Studio Moderna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Poczcie Polskiej w celach takich samych, w jakich były zbierane, tj. kontakt z Uczestnikiem oraz na przekazanie Nagrody na podstawie zgody Uczestnika, a także w celu zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestników Konkursu lub osób trzecich, rozpoznania reklamacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze. Odbiorcami danych mogą być także współpracownicy Organizatora, osoby upoważnione przez Organizatora, podmioty przetwarzające dane na zlecenie w imieniu administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane Osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych pod dedykowanym adresem email: RODO@studio-moderna.com.

9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, związane ze Zdjęciem mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora, tj. ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, z dopiskiem ,,Zabierz swoje WALKMAXX na spacer”, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz adres na który ma zostać odesłana odpowiedź Organizatora, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika listownie.

6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.

7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub pozostające w związku z organizacją Organizator oraz Uczestnicy będą starali się rozwiązać polubownie w drodze negocjacji. Spory nierozwiązane w drodze czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego.

10. Postanowienia końcowe

1. Niezależnie od postanowień Regulaminu Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:

a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;

b) usprawnienie zasad prowadzenia Konkursu;

c) wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Konkursu;

d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;

e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin.

2. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizatora, w tym w szczególności zobowiązania do wydania Nagrody, ani nie może wpływać na prawa Uczestników nabyte przed zmianą Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mango.pl/regulaminy.

4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestnika Konkursu

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.